Vitajte na stránke. Táto stránka je vlastnená a spravovaná BioClinom a/alebo jeho dcérskou spoločnosťou, pobočkou alebo príbuznou spoločnosťou (prostredníctvom týchto podmienok používania sa BioClin odvoláva na BioClin, Inc a jeho pobočky, dcérske a príbuzné spoločnosti). BioClin spravuje túto stránku ako službu pre jej návštevníkov, ktorí podliehajú nasledujúcim podmienkam používania stránky (Podmienky používania). Používaním tejto stránky vyjadrujete svoj súhlas s jej podmienkami používania, bez ich akceptovania nie je možné stránku ďalej používať. BioClin si vyhradzuje právo pravidelne upravovať obsah týchto stránok a podmienok používania bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia.

Používanie obsahu stránky
Obsah týchto stránok môžete sledovať, sťahovať a tlačiť pri dodržaní týchto podmienok : (a) obsah môže byť použitý výhradne na účaly získania informácií, a (b) a nesmie byť žiadnym spôsobom zmenený ani upravený. Je zakázané obsah stránky ďalej publikovať, distribuovať, vytvárať práce od neho odvodené alebo používať inak než je explicitne dané.

Je prísne zakázané vytvárať kópie ochrannej známky, loga a iných súčastí vlastníctva (v rátane obrázkov, textov, designu webu alebo jeho napodobovanie) BioClinu bez priameho písomného súhlasu spoločnosti. Rovnako je bez predošlého písomného súhlasu zakázané používať meta tagy a iné „skryté časti kódu“ obsahujúce meno alebo značku BioClinu. Bez predošlého písomného povolenia je zakázané aj použitie loga alebo grafických prvkov či ochrannej známky BioClinu ako súčasť hypertextového odkazu.

K obsahu strány nenadobúdate žiadne vlastnické práva. Akékoľvek neoprávnené použitie môže viesť k súdnemu sporu s BioClinom.

Akékoľvek vyjadrenia na stránke ohľadom budúcich plánov BioClinu sú pod právnou ochranou. Neexistuje žiadna istota že budúce ciele budú naplnené a ich výsledky sa môžu významne odlišovať od predikcií, odhadov a súhrnných informácií obsiahnutých na stránke. Dôležité faktory, ktoré môžu zapríčiniť významnú odlišnosť výsledku nie sú limitované faktormi zmienenými v BioClin SEC registrácii.

Náhľady, komentáre, komunikácia a iný obsah
Uverejňovanie komentárov a poskytovanie iných obsahov je povolené, pokiaľ zmieňované obsahy nie sú nemravné, nelegálne, výhražné a pokiaľ nenarúšajú súkromie a neporušujú duševné vlastníctvo tretích osôb. Ďalej daný obsah nesmie obsahovať zavirovaný software či spamy. Je zakázané používať falošné e-mailové adresy, vydávať sa za inú osobu či inštitúciu alebo inak poskytovať zavádzajúce informácie.

Nahrávaním informácií poskytujete BioClinu bezvýhradné, bezplatné, permanentné, nezrušiteľné a plné licenčné práva k reprodukcii, použitiu, modifiákcii, publikovaniu, preloženiu, vytváraniu odvodených prác, šíreniu a uverejňovaniu týchto obsahov prostredníctvom akýchkoľvek svetových médií. Nahrávaním informácií ďalej zaručujete, že obsah textov je presný, vlastníte súhlas k použitiu obsahu, ktorý zdieľate a že použitý obsah nepoškodí žiadnu tretiu stranu (osobu či inšitúciu).

Prípravky a služby poskytované BioClinom na stránkach
BioClin na stránkach ponúka prípravky a služby. V prípade využitia akýchkoľvek prípravkov alebo služieb od BioClinu z tejto stránky; tým vyjadrujete svoj súhlas so špecifickou zmluvou viazanou na prípravok alebo službu. Vaše použitie niektorého z týchto prípravkov alebo služieb ponúkaných na stránkach sa riadi podmienkami zakotvenými v špecifickej zmluve pre daný prípravok alebo službu. S výnimkou zahrnutia v zmluve. BioClin neručí za presnosť, aktuálnosť, spoľahlivosť, kompletnosť alebo bezchybnosť popisu prípravkov či obsahu stránky.